ORGANIZATION STRUCTURE

FOUNDERS:AMANDA LU, EMAIL:AMANDAL@THEACEA.ORG
BELLA HUANG, EMAIL:BELLAH@THEACEA.ORG
HAIHONG XU, EMAIL:
XING ZHANG, EMAIL:XINGZ@THEACEA.ORG
MIN ZHOU, EMAIL:MINZ@THEACEA.ORG
TIAN JIAN ZHOU, EMAIL:

ACCOUNTANT: MINDY ZHOU