Asian Canadian Equity Alliance

Canada is a beautiful, multicultural and peaceful country. It is a land of equal rights, opportunities and mutual respect.

 

Asian Canadian Equity Alliance (ACEA) is a Non-Profitable Organization. As Asian Canadians, we have experienced a surge of hateful violence recently. We also witnessed inaccurate reports from varies medias, which mislead the public.

We work with every one of you to confront bullying and harassment due to discrimination of your Asian heritage.

We are doing everything we can to defence the Equity of Every Asian Canadian.

JOIN US! WE ARE THE ONE!

 

加拿大是一个美丽、多元和平和的国家。这是一片权利平等、充满机遇和互相尊重的土地。
加拿大亚裔平权联合会是非盈利机构。作为作为一位亚裔加拿大人,我们正在经历爆发的仇恨和暴力。我们正在见证一些媒体缺乏公义的报道误导公众舆论。
我们和您团结一致来面对针对亚裔种族歧视性质的欺辱和侵犯。
我们将尽其所能来捍卫每一位亚裔加拿大人的平等权利!
加入我们!一起努力!

 

加拿大是一個美麗、多元和平和的國家。這是一片權利平等、充滿機遇和互相尊重的土地。
加拿大亞裔平權聯合會是非盈利機構。作為作為一位亞裔加拿大人,我們正在經歷爆發的仇恨和暴力。我們正在見證一些媒體缺乏公義的報導誤導公眾輿論。
我們和您團結一致來面對針對亞裔種族歧視性質的欺辱和侵犯。
我們將盡其所能來捍衛每一位亞裔加拿大人的平等權利!
加入我們!一起努力!

 

ਕਨੈਡਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ. ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ. ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੁਇਟੀ ਅਲਾਇੰਸ (ACEA) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ. ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ! ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ!

 

カナダは美しく、多文化で平和な国です。それは、平等な権利、機会、相互尊重の土地です。
Asian Canadian Equity Alliance(ACEA)は非営利団体です。最近、アジア系カナダ人として、憎悪に満ちた暴力が急増しています。また、さまざまなメディアからの不正確な報告を目にして、国民を誤解させました。
私たちはあなた方一人一人と協力して、あなたのアジア遺産の差別によるいじめや嫌がらせに立ち向かいます。
私たちはあらゆるアジア系カナダ人の衡平を守るためにできる限りのことをしています。
参加しませんか!私たちは一人です!

 

캐나다는 아름답고 다 문화적이며 평화로운 나라입니다. 그것은 동등한 권리, 기회 및 상호 존중의 땅입니다. ACEA (Asian Canadian Equity Alliance)는 비영리 단체입니다. 아시아계 캐나다인으로서 우리는 최근 증오 폭력의 급증을 경험했습니다. 우리는 또한 다양한 매체로부터 부정확 한 보고서를 보았으며 이는 대중을 오도합니다. 우리는 아시아 문화 유산의 차별로 인한 괴롭힘과 괴롭힘에 직면하기 위해 여러분 모두와 협력합니다. 우리는 모든 아시아계 캐나다인의 평등을 지키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리와 함께! 우리는 하나입니다!

 

Ang Canada ay isang maganda, multikultural at mapayapang bansa. Ito ay isang lupa na may pantay na karapatan, pagkakataon at kapwa paggalang. Ang Asian Canadian Equity Alliance (ACEA) ay isang Non-profit Organisation. Bilang mga Asyano sa Canada, nakaranas kami ng isang malaking pag-asa sa karahasan. Nasaksihan din namin ang hindi tumpak na mga ulat mula sa iba’t ibang mga medias, na nanligaw sa publiko. Nagtatrabaho kami sa bawat isa sa iyo upang harapin ang pang-aapi at panliligalig dahil sa diskriminasyon ng iyong pamana sa Asya. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang ipagtanggol ang Equity ng Bawat Asyano ng Canada. SUMALI KA! TAYO ANG ISA!

 

Canada là một đất nước xinh đẹp, đa văn hóa và hòa bình. Đó là một vùng đất có quyền bình đẳng, cơ hội và tôn trọng lẫn nhau. Liên minh công bằng châu Á Canada (ACEA) là một tổ chức phi lợi nhuận. Là người Canada gốc Á, chúng ta đã trải qua một đợt bạo lực đáng ghét gần đây. Chúng tôi cũng đã chứng kiến các báo cáo không chính xác từ các phương tiện truyền thông khác nhau, gây hiểu lầm cho công chúng. Chúng tôi làm việc với tất cả các bạn để đối mặt với bắt nạt và quấy rối do phân biệt đối xử di sản châu Á của bạn. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ Công bằng của mọi người Canada gốc Á. THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI! CHÚNG TA LÀ MỘT!

 
Image Gallery
JOIN US! WE ARE THE ONE!

We are doing everything we can to defence the Equity of Every Asian Canadian.

YouTube Videos

Anti-Asian Racism Statement from BC Premier’s Office